Uşak Üniversitesi Uşak Sağlık Yüksekokulu
Danışmanımın kimdir, nasıl öğrenebilirim ve görevi nedir? 
Öğrencinin öğrencilik hayatındaki işleri ile ilgilenen akademik görevlidir. Yeni kayıtlı öğrenciler ön kayıt formunu doldurduktan sonra kendi adına aldığı şifre ve öğrenci numarası ile OBS(öğrenci bilgi sistemi otomasyonu) girdiğinde danışmanını buradan öğrenebilir. 

Danışmanın Görevleri
 • Danışman, öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler ve öğrenciyi yönlendirir.
 • Danışman, Bölümde izlenecek öğretim planı, Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelik ve Yönergelerde belirtilen hususlarda öğrenciyi aydınlatır.
 • Danışman, Bölüm/Program Başkanlığının görüşünü alarak gerekli gördüğü hallerde öğrenci ailesine bilgi verir.
 • Danışman, maddi sıkıntı içersinde bulunan öğrencilerin yardım fonlarından yararlanmalarını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunur.

 Ders Muafiyeti Varmıdır? Nasıl Gerçekleştirilir? 
Ders muafiyeti vardır.
 • Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için ilk kayıt olduğu yarıyılın başında muafiyet talebinde bulunabilir. Bu talebini eğitim-öğretimin başlama tarihinden sonraki ilk hafta içinde yapması gerekir. 
 • İlgili birimin yönetim kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak komisyonunun görüşünü alarak karar verir. Bu öğrencilere ilk yarıyıldan başlamak üzere alt ve/veya üst sınıftan da toplam 45 AKTS krediye kadar ders verilebilir. Bu öğrencilerden muafiyet talebinde bulunduğu yıl not ortalaması şartı aranmaz. 

 Derslere devamsızlık hakkım var mıdır? 
Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. 


 Devam eden öğrenciler akademik ortalamasını nasıl öğrenebilir? 
Öğrenciye tahsis edilmiş şifre ve kullanıcı adıyla OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonundan) ye girip öğrenebilir.


 Diplomamı kaybettim. Ne yapmam gerekir? 
Yerel veya Ulusal herhangi bir gazeteye kayıp ilanı verilerek, ilan (gazetenin kendisi) ve dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.


 Genel akademik ortalama nasıl hesaplanır?
 •  Genel ağırlıklı not ortalaması; ilgili derslerden alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.
 •  Danışman onayı alınmak koşulu ile öğrenciler, öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derse, tekrar derslerin açıldığı yarıyıllarda 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde kayıt yaptırıp tekrarlayabilirler. Dersi kaçıncı kez aldığı belirtilerek ders kayıtları yapılır. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not geçerlidir. 

 Haklarımı öğrenmek için mevcut kanun ve yönetmeliklere nasıl ulaşabilirim?
İlgili yönetmelikler üniversitemizin web sitesinde yönetmelik-yönergeler başlığı altında yayınlanmaktadır.


 Akademik ortalamaya etki eden dersler nelerdir ?
Ortak ve zorunlu dersler de dâhil olmak üzere, tüm dersler akademik ortalamaya dâhildir.


 Staj Ders midir?
Stajlar not ortalamasına dâhil edilmez. Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  Uuygulamaya yönelik bir çalışma olup, mezuniyet için zorunludur.


 Harcımı yatırdım ve dersimi internetten seçtim. Kaydım yapılıp tüm işlem bitmiş midir? 
Bitmemiştir. Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur. 


 
 Harç miktarı nedir, neye göre değişir?
Harç miktarı öğrencinin yatıracağı katkı payı miktarını gösterir ve Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Üniversitede, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmadan, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.


 Mezun öğrenciler web üzerinden transkriptini görebilir mi?
Hayır göremezler. Mezun oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna dilekçe ile başvurarak transkriptlerini isteyebilirler.


 Ortalamamı yükseltmek için aldığım dersleri tekrar almam mümkünmü ?
Danışman onayı ile genel not ortalamasını yükseltmek için açıldığı yarıyılda toplam altı dersi tekrar alabilirsiniz. Bir dersten aldığınız en son not geçerlidir.


 Öğrenci şifremi nasıl değiştirebilirim?
Öğrenciler şifreleri ile oturum açtıktan sonra yine kendi kontrol panelleri ile şifrelerini değiştirebilirler.


 Öğrenci şifremi unuttuğumda ne yapmalıyım?

 Giriş ekranında alt taraftan şifremi unuttum  tıklayın...
 
Açılan pencerede bilgilerinizi girdikten sonra Şifremi Yenile butonunu tıklayın.
Yeni şifreniz e- mail adresinize gönderilecektir.( öğrenci bilgi sistemindeki iletişim bilgilerinizi lütfen  güncel tutunuz.)
iletişim bilgileriniz güncel değil ise Biriminiz öğrenci işlerine veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.


 Öğrenci kimliğimi kaybettiğimde yenisini nasıl çıkartabilirim?
Öğrenci kimliği kaybedildiğinde ilk olarak yerel veya ulusal herhangi bir gazeteye kayıp ilanı verilir. Daha sonra bu ilanın kendisi ve dilekçe ile biriminiz dekanlık/müdürlüğüne başvurmanız gerekir. En kısa zamanda yeni kimliğiniz basılarak akademik biriminize gönderilir.


 Öğrencinizim, e-posta/e-mail hesabı almak için ne yapmalıyım?
Öğrenci e-posta hesapları otomatik olarak öğrencinumarası@usak.edu.tr formatında açılmaktadır. Şifre de TC Kimlik Numarasıdır.


 
 Sınav Sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?
Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş takvim günü içinde, sonuçlara ilgili birim yönetimine maddi hata gerekçesiyle yazılı olarak itiraz edilebilir. Dersi veren öğretim elemanı en geç üç iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca yapılacak incelemeden sonra ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. 


 Tek ders sınavı ne zaman yapılır, sınava kimler katılabilir?
Devam koşulunu yerine getirmiş olduğu tek dersten başarısız olan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır. Tek ders sınavı her yarıyıl bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır. 


 Diplomamı teslim alırken neler yapmam gerekiyor?
İlişik kesme belgesi iki nüsha ilgili birimlere imzalatılır. İki nüshanın birini bağlı bulunduğu öğrenci işlerine teslim ettikten sonra diğer nüshasını diploma alacağı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek diplomasını alır.


 
 Danışman benim seçtiğim dersleri mutlaka onaylamak zorunda mıdır?
Hayır, onaylamak zorunda değildir. Danışman öğrencinin not ortalamasını da göz önünde bulundurarak seçilmiş olan dersleri vermeyebilir. Özellikle not ortalaması düşük veya dönem uzatma problemi bulunan öğrencilerin danışmanı ile birlikte ders seçimi yapması doğru olacaktır.


 
 Dönem uzatmamam için ortalamamın kaç olması gerekir?
Meslek Yüksek Okullarında ikinci yarıyılın sonunda fakülte ve yüksekokullarda dördüncü dönemin sonunda 1.75 genel not ortalamasını tutturmanız gerekir.


 ECTS veya AKTS ne demektir?
Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( E.C.T.S-A.K.T.S ), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Sınav ve değerlendirme notları genellikle notlarla ifade edilir. Avrupa’da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları notların kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşabilmesi amacıyla, E.C.T.S-A.K.T.S notlandırma sistemi getirilmiştir. Burada amaç, yükseköğretim kurumlarına ek bilgi sağlamaktır.


 Eğitim öğretim süresi azami kaç yılda tamamlanır?
Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. 


 
 Kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılır? Hangi şartlarda kayıt dondurabilirim?
Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 

 • Kayıt dondurma ile ilgili olarak haklı ve geçerli kabul edilen mazeretler şunlardır: 
  a) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekir. İlgili birim yönetim kurulu, sağlık raporunun sonucuna göre işlem yapar. 
  b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi, 
  c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler sonucu öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, 
  ç) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsenin bulunmadığının belgelenmesi şartı ile öğrenimine ara vermek zorunda kalması, 
  d) Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan mahkûmiyet halinde olması, 
  e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması, 
  f) Öğrencinin tutukluluk hali, 
  g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması. 

 Kayıt sildirme işlemleri nasıl yapılır?
Aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir: 
a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması, 
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması, 
c) Açık öğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması, 
ç) Kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi. Bu durumda yönetim kurulu kararı aranmaz. 


 Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
(1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili birimin belirleyeceği esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktardaki katkı payı ve öğrenim ücretinin yanı sıra 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti miktarları dikkate alınarak, kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. 
(2) Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında katkı payı ve öğrenim giderlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Ayrıca ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz. 
(3) Belirtilen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılır. 
(4) Öğrenciler, bir yarıyılda ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yarıyıldan başarısız oldukları dersler ve hiç almadıkları dersleri almak koşuluyla 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde derslere kayıt yaptırabilirler. 
(5) Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur. 
(6) Genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllarda başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, danışman ve bölüm başkanının onayı ile belirleyeceği bir üst yarıyıl dersleri ile birlikte toplam 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa sürede de mezun olabilirler. 
(7) Danışman onayı alınmak koşulu ile öğrenciler, öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derse tekrar derslerin açıldığı yarıyıllarda 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırıp tekrarlayabilirler. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not geçerlidir. 
(8) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim bölüm/programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yolu ile verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez. 
(9) Birinci veya ikinci öğretim bölüm/programlardaki bir dersin hem örgün öğretim yolu ile hem de uzaktan eğitim yolu ile verilmesini Senatonun uygun görmesi halinde, dersi uzaktan eğitim yolu ile almayı tercih eden öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre belirlenen kredi başına düşen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini öderler. 


 Lise diplomamı nasıl ve ne zaman alabilirim?
Kayıt sildirme ve mezun olma halinde ilişik kesme işleminden sonra lise diplomanızı ilgili birimin öğrenci işlerinden alabilirsiniz. 
 
 


 Üniversitenizin yatay geçiş koşulları nelerdir? Kontenjanlar ne zaman belli olur?
Yükseköğretim kurumları arasında ve Üniversite içerisinde eş değer programlar arasında yapılan yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süreler toplamına katılarak hesaplanır. 


 Vize/Ara sınav/Final ve bütünleme sınavı sonuçları internet üzerinden yayınlanıyor mu? 
Evet yayınlanıyor. Öğrencilerimizin notlarını görebilmesi için kendi şifresi ile sisteme giriş yapması gerekmektedir.


 
 Yatay geçişle ilgili detaylı bilgiyi kimden veya nereden alabilirim?
Açıklayıcı bilgiler üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

Oluşturma: 29 Ocak 2018